نشست های تخصصی ویژه

نشست های تخصصی ویژه

ستاد برگزاری سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، در نظر دارد به منظور بررسی برخی از مهم ترین موضوعات مطروحه مرتبط با حوزه عمرانی در کشور، نشست های تخصصی ویژه ای را با هدف بررسی دقیق و کارشناسی آن و با حضور متخصصین و متولیان دولتی آن برگزار نماید.
نشست های پیشنهادی پس از بررسی در کمیته اجرائی و تعیین عنوان، محورهای گفتگو، دبیر و اعضای اصلی نشست، برای علاقمندان اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس ایمیل جهت پیشنهاد نشست تخصصی ویژه:

info_13icce@iust.ac.ir

مقاله خود را ارسال کنید