اعضای کمیته علمی

راه و ترابری

دکتر نادر طباطبایی
دبیر هیأت امنا
دانشگاه صنعتی شریف
(راه و ترابری)
دکتر نادر صولتی فر
دانشگاه ارومیه
(راه و ترابری)
دکتر پویان ایار
دانشگاه علم و صنعت
(راه و ترابری)
دکتر حسن زیاری
دانشگاه علم و صنعت
(راه و ترابری)
دکتر محمود عامری
دانشگاه علم و صنعت
(راه و ترابری)
دکتر برات مجردی
دانشگاه علم و صنعت
(راه و ترابری)
دکتر ندا کامبوزیا
دانشگاه علم و صنعت
(راه و ترابری)

سازه و زلزله

دکتر شاهرخ مالک
دانشگاه تهران
(سازه و زلزله)
دکتر کیاچهر بهفرنیا
دانشگاه صنعتی اصفهان
(سازه و زلزله)
دکتر حسن افشین
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
(سازه و زلزله)
دکتر احمد شوشتری
دانشگاه فردوسی مشهد
(سازه و زلزله)
دکتر منصور ضیایی فر
پژوهشکده بین المللی زلزله شماسی و مهندسی زلزله
(سازه و زلزله)
دکتر محمد رضا قاسمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
(سازه و زلزله)
دکتر سامان یغمایی سابق
دانشگاه تبریز
(سازه و زلزله)
دکتر علی خیرالدین
دانشگاه سمنان
(سازه و زلزله)
دکتر محمدرضا افتخار
دانشگاه صنعتی اصفهان
(سازه و زلزله)
دکتر سید احمد انوار
دانشگاه شیراز
(آب و محیط زیست)
دکتر کریم عابدی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
(سازه و زلزله)
دکتر علی بخشی
دانشگاه صنعتی شریف
(سازه و زلزله)
دکتر مرتضی نقی پور
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(سازه و زلزله)
دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر پدرام قادری
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر پرویز قدوسی
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر حسن ملکی تبار
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر سعیدرضا مساح
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر سید سجاد میرولد
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر علی کاوه
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر مجید ایلچی قزاآن
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر محسنعلی شایانفر
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر مرتضی رئیسی دهکردی
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر مصطفی خانزادی
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
دکتر وحید بروجردیان
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)
مهندس سعید سیادت نژاد
دانشگاه علم و صنعت
(سازه و زلزله)

آب و محیط زیست

دکتر غلامرضا عزیزیان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
(آب و محیط زیست)
دکتر ناصر طالب بیدختی
دانشگاه شیراز
(آب و محیط زیست)
دکتر عمار صفائی
دانشگاه صنعتی شریف
(آب و محیط زیست)
دکتر شریف شاه بیک
دانشگاه تربیت مدرس
(آب و محیط زیست)
دکتر محمدرضا کاویان پور
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
(آب و محیط زیست)
دکتر فرزین نصیری صالح
دانشگاه تربیت مدرس
(آب و محیط زیست)
دکتر حسین افضلی مهر
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر حسین علیزاده
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر زهره سادات حقایقی
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر سید مصطفی سیادت موسوی
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر مجید حسین زاده
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر محسن سعیدی
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر مریم حسنی زنوزی
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر ناصر شابختی
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر روح الله زنگانه
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر ابراهیم جباری
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)
دکتر مطهره سعادت پور
دانشگاه علم و صنعت
(آب و محیط زیست)

خاک و پی

دکتر محمد داوودی
پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
(خاک و پی)
دکتر کاظم بدو
دانشگاه ارومیه
(خاک و پی)
دکتر مسعود رنجبرنیا
دانشگاه تبریز
(خاک و پی)
دکتر نادر هاتف
دانشگاه شیراز
(خاک و پی)
دکتر محمدرضا امام
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(خاک و پی)
دکتر مجدالدین میر محمد حسینی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(خاک و پی)
دکتر محمود قضاوی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
(خاک و پی)
دکتر عیسی شوش پاشا
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(خاک و پی)
دکتر مرتضی نقی پور
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
(خاک و پی)
دکتر جعفر بلوری بزاز
دانشگاه فردوسی مشهد
(خاک و پی)
دکتر جابر ممقانیان
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر حبیب شاه نظری
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر حسین صالح زاده
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر حمید رضا رازقی
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر علی اکبر حشمتی
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر علیرضا سعیدی عزیزکندی
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر محسن صابر ماهانی
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر محمد حسن بازیار
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)
دکتر مهران کریم پور فرد
دانشگاه علم و صنعت
(خاک و پی)

حمل و نقل

دکتر افشین شریعت مهیمنی
دانشگاه علم و صنعت
(حمل و نقل)
دکتر رضا گلشن خواص
دانشگاه علم و صنعت
(حمل و نقل)
دکتر شهریار افندی زاده
دانشگاه علم و صنعت
(حمل و نقل)
دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی
دانشگاه علم و صنعت
(حمل و نقل)
دکتر علی توکلی کاشانی
دانشگاه علم و صنعت
(حمل و نقل)
دکتر محمود احمدی نژاد
دانشگاه علم و صنعت
(حمل و نقل)

اساتید پیشکسوت

دکتر ابراهیم ثنایی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر احمد نیکنام
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر باقر ذهبیون
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر جلیل شاهی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر حمید بهبهانی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر شمس نوبخت
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر عباس افشار
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر عباس قاهری
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر عباس یگانه بختیاری
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر علی منصور خاکی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر فریدون امینی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر مجتبی غروی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر محمد علی برخورداری
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر محمد هادی افشار
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر مرتضی زاهدی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)
دکتر هرمز فامیلی
دانشگاه علم و صنعت
(اساتید پیشکسوت)

مشارکت کنندگان

Coondactor